adult-beard-blur-842567

Podmienky registrácie na dve percentá z dane pre organizáciu

V tomto článku uvádzame základné  podmienky, ktoré musí právnická osoba splniť, aby sa mohla stať prijímateľom dvoch percent dane z príjmu fyzických či právnických osôb. Pre čitateľov, ktorí svoju organizáciu ešte nemajú založenú, uvádzame aj praktické príklady, kedy musia svoju organizáciu (občianske združenie, nadáciu, neziskovú organizáciu a iné) založiť, aby sa mohli stať prijímateľom dvoch percent v najbližšom možnom období.

Mám založiť občianske združenie, nadáciu alebo neziskovú organizáciu?
Ako úplne prvý krok je potrebné založiť vhodný právny subjekt. Najčastejšie ide o občianske združenie, avšak vhodnou alternatívou môžu byť aj nadácie, či neziskové organizácie. Pre ľahšie spravovanie právnickej osoby do budúcna je však podľa nášho názoru najvhodnejšie občianske združenie. Práve táto právna forma vyžaduje iba veľmi jednoduchú štruktúru orgánov a v porovnaní napríklad s nadáciou nevyžaduje ani vytvorenie základného imania, ani vymenovanie kontrolných orgánov v podobe dozornej rady.

Kto sa môže stať príjemcom 2% z dane?
–      občianske združenie
–      nadácia
–      neinvestičný fond
–      nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
–      účelové zriadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
–      organizácia s medzinárodným prvkom
–      Slovenský Červený kríž
–      subjekty výskumu a vývoja
–      Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy

Kedy najneskôr založiť organizáciu, aby mohla prijať 2%
Ak sa organizácia chce stať prijímateľom 2% z dane, predpokladom je, že sa musí zaregistrovať do zoznamu prijímateľov u ktoréhokoľvek notára na území SR. Základnou podmienkou registrácie do zoznamu príjemcov je, aby tento potenciálny prijímateľ na príslušný rok existoval už v kalendárnom roku pred rokom registrácie na prijímanie 2% z dane.

Registračné obdobie u notára je každoročne od 1. septembra do 15. decembra príslušného roka. Ak chce byť právnická osoba registrovaná ako prijímateľ každý rok, je nevyhnuté registrovať sa do zoznamu prijímateľov osobitne každý rok.

Príklad č. 1:
Ak sa chce v roku 2018 občianske združenie (resp. nadácia, nezisková organizácia alebo iný subjekt) registrovať do Zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2019, muselo občianske združenie vzniknúť už v roku 2014 alebo skôr a požiadať o registráciu do zoznamu príjemcov dvoch percent u notára v priebehu septembra až 15. decembra 2018.

Príklad č. 2:
Ak občianske združenie vzniklo v priebehu roka 2018 a chce sa stať prijímateľom 2% z dane, o registráciu do zoznamu príjemcov 2% bude môcť požiadať najskôr až v septembri 2018 na rok 2019.

Ďalšie podmienky registrácie k príjmu 2% z dane

Registráciu k príjmu dvoch percent z dane vykonáva notár vo forme notárskej zápisnice, čím osvedčuje splnenie zákonných podmienok na registráciu. Registrácia u notára stojí okolo 60 €, konkrétna suma závisí od počtu overovaných listín a požadovaného počtu odpisov. Štatutárny orgán príslušnej organizácie notárovi predloží:

  1. rozhodnutie o registrácii, vrátane potvrdenia o pridelení IČO (prijímateľ dvoch percent musel vzniknúť už v kalendárnom roku pred rokom registrácie na prijímanie 2%)
  2. Stanovy, Štatút alebo iný dokument, ktorým sa organizácia riadi a z ktorého je zrejmý predmet činnosti organizácie (predmet činnosti musí byť v súlade s § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmu)
  3. potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že organizácia nemá nedoplatky
  4. potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že organizácia nemá nedoplatky. Predmetné potvrdenie je potrebné od všetkých zdravotných poisťovní svojich zamestnancov, avšak ak organizácia nemá zamestnancov, toto potvrdenie sa nepredkladá.
  5. potvrdenie  z banky o vedení účtu nie staršie ako 30 dní (POZOR: predloženie výpisu z účtu nepostačuje).
    Potvrdenie z daňového úradu sa NEVYŽADUJE !

Nech sa už rozhodnete pre akúkoľvek právnu formu pre príjem dvoch percent, naša spoločnosť vie zabezpečiť rýchlo a bez starostí aj založenie občianskeho združenia, aj nadácie alebo neziskovej organizácie.

Comments are closed.