2% daní

Prechod zo živnosti SZČO na s.r.o. – postup ako na to

Prechod zo živnosti na s.r.o. možno rozdeliť do 4 krokov. Na úvod je potrebné uviesť, že samotný prechod zo živnosti na s.r.o. nie je zmenou právnej formy, takže niečo ako transformácia živností SZČO na jednoosobovú sro neexistuje. Pôvodná živnosť a novozaložená s.r.o. sú totiž samostatnými a rozdielnymi právnymi subjektmi. Ak sa živnostník rozhodne pre takýto prechod, znamená to prakticky založenie novej s.r.o. a následne zrušenie jeho živnosti.  Ako to teda so samotným „prechodom“ zo živnosti na eseročku je?

e táto právna forma vyžaduje iba veľmi jednoduchú štruktúru orgánov a v porovnaní napríklad s nadáciou nevyžaduje ani vytvorenie základného imania, ani vymenovanie kontrolných orgánov v podobe dozornej rady.

Tento postup obsahuje:

  1. KROK: Založenie s.r.o.
  2. KROK: Prechod práv a povinností zo živnosti na s.r.o.
  3. KROK: Zrušenie (pozastavenie) živnosti
  4. KROK: Povinnosti po zrušení živnosti

1. Založenie s.r.o.

Samotný postup založenia s.r.o. je veľmi rýchly no pomerne zložitý. Prvým krokom je výber obchodného mena spoločnosti, jej sídla a predmetov podnikania. Ďalej nasleduje vypracovanie zakladateľských dokumentov a ich podpis. Na základe týchto dokumentov sa podáva ohlásenie živnosti pre novú s.r.o.. Po vydaní živnostenského listu sa podáva návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. . Ak zveríte celý proces založenia sro špecializovanej firme (naša spoločnosť je jednou z nich), celý proces vybavia za Vás a dokážu Vám na procese vzniku firmy ušetriť nemalé peniaze.

2. Prevod prípadného majetku a zmluvných vzťahov

Ak sa živnosť SZČO prevádzkovala jednoduchším spôsobom, t.j. ak živnostník nemal majetok ani záväzky alebo zmluvné vzťahy, tento krok je možné vynechať. Po vzniku novej s.r.o. je však potrebné všetky zmluvné vzťahy pôvodnej živnosti previesť na novozaloženú spoločnosť a to najčastejšie na základe zmluvy alebo dodatkom k pôvodnej zmluve. Prípadný hmotný a nehmotný majetok pôvodnej firmy živnostníka je potrebné vyradiť pre účely odpisov a dane z príjmov a v novej spoločnosti zas rovnako správne zaradiť. 

Komplexným riešením na prevod práv a povinností môže byť aj uzavretie zmluvy o predaji podniku podľa § 476 Obchodného zákonníka. Touto zmluvou sa totiž prevádzajú všetky veci, iné práva a iné majetkové hodnoty (vrátane duševného vlastníctva), ktoré slúžia na prevádzkovanie podniku. Nová eseročka teda nadobudne všetok majetok, práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje a to aj pracovnoprávne vzťahy k zamestnancom. Podstatnými náležitosťami zmluvy sú najmä dohoda o prevode vlastníctva k veciam, iným právam a iným majetkovým hodnotám, prevzatie záväzkov z predávajúceho na kupujúceho a kúpna cena. Zmluva musí byť písomná a podpisy oboch zmluvných strán musia byť úradne overené.

3. Zrušenie (pozastavenie) živnosti SZČO

Pri prechode je po vzniku s.r.o. potrebné zrušiť alebo pozastaviť živnosť SZČO. Zrušiť živnosť je možné podaním tlačiva na odbor živnostenského podnikania miestne príslušného obvodného úradu. Týmto tlačivom je Oznámenie o ukončení podnikania (vzor možno nájsť na stránke Ministerstva vnútra TU). V tlačive sa uvedú údaje na živnostníka a tiež dátum ukončenia podnikania, teda deň, ku ktorému sa živnosť ruší a po ktorom už nie je možné na pôvodnú živnosť podnikať. Ak sa neuvedie neskorší dátum ukončenia podnikania, živnosť zanikne dňom oznámenia nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania príslušnému obvodnému úradu. O ukončení podnikania vydá živnostenský úrad potvrdenie a vymaže živnostníka zo živnostenského registra.

Druhou možnosťou je prerušenie resp. pozastavenie živnosti. Postup je podobný ako pri zrušení živnosti, podáva sa Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, kde živnostník uvedie, na aké obdobie si želá pozastaviť živnosť (od 6 mesiacov do 3 rokov). Pozastavenie sa spoplatňuje správnym poplatkov vo výške 4€, v prípade elektronického podania polovičnou výškou, teda 2€. Účinky pozastavenia nastupujú dňom oznámenia pozastavenia živnostenskému úradu alebo dňom uvedeným v oznámení a pozastavenie sa vyznačí v živnostenskom registri. Živnostník, ktorý má pozastavenú živnosť, je vo vzťahu k daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni v takom postavení, ako by mal živnosť zrušenú. Zrušenie resp. pozastavenie živnosti Vám vieme taktiež vybaviť a vďaka tomu sa nemusíte zdržiavať na úradoch. 

4. Povinnosti po zrušení živnosti

Živnostenský úrad oznámi ukončenie živnosti daňovému úradu a zdravotnej poisťovni. Následne musí sám živnostník do 15 dní od ukončenia podnikania vrátiť Daňovému úradu osvedčenie o registrácii – kartičku s DIČ. Ak ju náhodou stratil, stačí ju nahradiť čestným vyhlásením o strate. Ak bol registrovaný aj na DPH či daň z motorového vozidla, je taktiež potrebné odhlásiť sa. V Sociálnej poisťovni sa živnostník musí z povinného poistenia odhlásiť sám, vyplnením a podaním tlačiva Registračný list fyzickej osoby

Comments are closed.